មាត្រា៨. 
   លំដាប់សិទ្ធិអាទីភាពត្រូវបានកំណត់ដូចតទៅៈ
     ១- សញ្ញាបញ្ជារបស់ភ្នាក់ងារចរាចរណ៍ មានសិទ្ធិអាទិភាពលើភ្លើងចរាចរណ៍។
     ២- ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ មានសិទ្ធិអាទីភាពលើផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍។
     ៣- ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ មានសិទ្ធីអាទិភាព លើបទប្បញ្ញត្តិចរាចរណ៍។
     ៤- គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍នៅលើទ្រូងផ្លូវ ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវ និងបទបញ្ញាត្តិ ចរាចរណ៍ទាំងឡាយ។