មាត្រា៥៦.-ការបង្កើតគណះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោគ។

មាត្រា៥៧.-ថវិការបស់គណះកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោគ។