វគ្គសិក្សា និងសេវាកម្ម

សេវាកម្មបង្រៀនដល់ផ្ទះ

ចុះឈ្មោះសិក្សាជាមួយសេវាកម្ម ទៅបង្រៀនដល់ផ្ទះ (គ្រូ ១នាក់ សិស្ស ១នាក់) ។ គ្រូបង្រៀនរបស់ដៃធំពីរ បានធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ ។

សេវាកម្មផ្សេងទៀត

បញ្ចុះតម្លៃ
50%
ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ បញ្ចុះតម្លៃក្នុងម្នាក់ ៥០ ភាគរយភ្លាមៗ ។ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១
ស្វែងយល់បន្ថែម